Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 2016

19 Mart 2016 tarihli ve 29658 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar’da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulu kararı yazımızın ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre;

  1. Aktif toplamı 40 milyonve üstü Türk Lirası
  2. Yıllık net satış hasılatı 80 milyonve üstü Türk lirası
  3. Çalışan sayısı 200ve üstü

Bakanlar Kurulu Kararı ; 12 Şubat 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 16/03/2016 Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Diğer taraftan,

  • Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisininsınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.
  • Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.
  • Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.

Yukarıdaki hükümlerden hareketle bağımsız denetime 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde;

  • Finansal tablolar açısından 2015ve 2014 finansal tabloları,
  • Çalışan sayısı bakımından ise 2015ve 2014 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

19 Mart 2016 CUMARTESİ           Resmî Gazete             Sayı : 29658

 

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2016/8549

Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/02/2016 tarihli ve 216 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/02/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAĞIMSIZDENETİMETABİŞİRKETLER2016BKK