Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar Da Değişik Yapılması Hakkında Karar

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/3/2014, Resmi Gazete Sayısı: 28941

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR

KARARDA DEĞİŞİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın 3 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.

  1. Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.
  2. Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü.”

MADDE 2 – Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin birinci sırasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden anonim şirketler”

MADDE 3 – Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin dördüncü sırasında yer alan “İstanbul Altın Borsasında Üye Olarak” ibaresi “Borsa İstanbul piyasalarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.

  1. Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.
  2. Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü.”

MADDE 5 – Bu Karar 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.