Genel Yazı No : SERİ I – 2015/01 Elektronik Tebligat

İstanbul, 30.09.2015
GENEL YAZI
Genel Yazı No : SERİ I – 2015/01

İçerik : Elektronik Tebligat.

1. Kapsam: Mali idare, vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, belirlenmiş mükellef ya da kişilere, elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemiştir.
Bu bağlamda, kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir.
2. Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler
Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar şunlardır:
a) Kurumlar vergisi mükellefleri
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

3. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme
– Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, Tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.
– Bildirimler, 01.01.2016 tarihine kadar yapılacaktır.
– Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükellefleri, örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni, kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla, bizzat teslim edeceklerdir.
– Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri ise, örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda dolduracaklardır. Ancak, bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.
– Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Daha önce, internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi almış olanlar, talep etmeleri halinde, bu kod ve şifreyi, elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanabileceklerdir.
– Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla